• De kans bestaat dat ook bodems van sierwateren in Nieuw-Vennep West verzwaard moeten worden tegen opbarsting en daarmee (zoute) kwel.

    Ton Dijkstra

Vraagtekens bij nieuwe bouwlocatie Getsewoud-West

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zet de nodige vraagtekens bij de geplande bouwlocatie aan de westkant van Nieuw-Vennep. Belangrijkste reden voor het hoogheemraadschap: de waterhuishouding in het gebied. Dat laat Emil Hartman, relatiemanager van Rijnland, weten mede naar aanleiding van een zogeheten Woonsymposium dat afgelopen februari werd gehouden en dat met name ging over de toekomstige bouwplannen in Haarlemmermeer inclusief (mogelijke) bouwlocaties. Eén zo'n locatie is het gebied aan de westkant van Nieuw-Vennep ook wel Nieuw-Vennep West of Getsewoud-West genoemd.

Jos van Rooijen

Een andere locatie is de zuidrand van het bedrijventerrein De President in Hoofddorp. Hier is onder meer het Lincolnpark gepland, een woningbouwplan voor woningen zonder gasaansluiting. In totaal gaat hem om 20.000 woningen die in de periode tot 2040 gebouwd moeten worden waardoor Haarlemmermeer kan groeien tot 80.000 woningen en 200.0000 inwoners. Volgens wethouder Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) 'een flinke schaalsprong', met een gemiddeld bouwtempo van z'n 1.000 woningen per jaar.

Hierin speelt het al eerder genoemde gebied aan de westkant van Nieuw-Vennep een belangrijke rol. Een gebied overigens waar de gemeente geen grondeigendommen heeft, maar waarvan tijdens het Woonsymposium wel een illustratie werd getoond met daarop de tekst 'Markt uitdagen om met aantrekkelijk voorstel te komen. Wateropgave centraal'. Waarna uitgelegd werd dat met 'wateropgave' vooral bedoeld werd grondwaterproblematiek.

Die uitleg was voor HCnieuws en het Witte Weekblad Nieuw-Vennep aanleiding contact op te nemen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Hoogheemraadschap is immers het kennisinstituut op het gebied van en verantwoordelijk voor zowel waterkwaliteit als –kwantiteit.

Eén van de vragen die aan het Hoogheemraadschap voorgelegd werd, was: is het verstandig om (zoveel) woningen te bouwen aan de westkant van Nieuw-Vennep. Wetende dat op deze locatie dezelfde grondwaterproblemen te verwachten zijn als bij de bouw van Getsewoud en dan met name Getsewoud Noord. Daar werden in de bouwperiode bestaande sloten vervangen door bredere en diepere siervijvers, waardoor het gewicht aan klei afnam en de waterbodem op verschillende plaatsen opbarstte. Met als gevolg een ongewenste en sterke toename van de zoute kwel. De kans op opbartsen (en daarmee kwel) kon pas verminderd worden door het aanbrengen van ballast op de waterbodems.

Niet vreemd derhalve dat Emil Hartman reageert met 'het is de vraag of het raadzaam is om veel woningen te bouwen aan de westkant van Nieuw-Vennep, gezien het opbarstrisico en de kans op grondwaterproblemen.' Op de vraag of voor de locatie Nieuw-Vennep West de grondwaterproblematiek al langer bekend is, volgt een bevestigend antwoord. "Die zijn al beschreven in de gezamenlijk opgestelde waterstructuurvisie uit 2012."

Vervolgens geeft Hartman aan dat er tussen gemeente en Hoogheemraadschap zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overleg is (geweest) over de (on)mogelijkheden om op de locatie Nieuw-Vennep West te bouwen naar aanleiding van de hoge kweldruk, de dunne kleilaag en daardoor het gevaar voor opbarsting. Ook met de watermanager van de gemeente is dit besproken. Hartman verwacht dat het punt opnieuw aan de orde komt tijdens het strategisch overleg in april.

Of de grondwaterproblemen oplosbaar zijn en zo ja, hoe laat Hartman weten, dat er nu nog geen problemen zijn, maar dat die kunnen ontstaan als je daar wilt gaan bouwen.

"Technisch is veel mogelijk maar de vraag is of je bepaalde technische oplossingen moet willen en of die ook financieel haalbaar zijn. Op dit moment kunnen we die vraag nog niet beantwoorden." En vervolgens: "Gezamenlijk met de gemeente moeten we serieus kijken naar de wensen en de (on)mogelijkheden van het gebied voor grootschalige woningbouw. Hoe we samen (gemeente en Rijnland) tot een antwoord komen op de waterhuishoudkundige vragen gaan we in april afspreken."

Tot slot: "We stellen dus niet voor om niet te bouwen op de locatie Nieuw-Vennep West. Maar we moeten wel nadrukkelijk kijken naar de belangen van alle partijen. Doel is het vinden van een acceptabele oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

"Het enige wat we nu stellen is dat we gezamenlijk serieus naar de toekomstige waterhuishouding in het gebied moeten kijken. We hebben er alle vertrouwen in dat we daar samen goed uitkomen."