• Robin van Lonkhuijsen

Steun voor noodkreet Jeugdzorg

HAARLEMMERMEER Het college staat achter de petitie voor de Tweede Kamer en het Kabinet over de tekorten in de gemeentelijke jeugdzorg. De noodkreet wordt gecoördineerd door de gemeente Opsterland en ondertekend door gemeentecolleges in het land. In de petitie wordt de noodzaak voor het rijk om financieel over de brug te komen onderbouwd.

De tekorten in de jeugdzorg lopen enorm op en worden inmiddels landelijk geraamd op een tekort van ruim 1 miljard euro. Het gaat om een structureel probleem dat vanaf 2017 speelt. Toen werden de eerste tekorten in de jeugdzorg zichtbaar. De tekorten lopen jaarlijks op door onder andere de toename in de hulpvraag en de zorgzwaarte van cliënten. Daarbij is de invloed door gemeente op de uitvoering van de Jeugdwet beperkt en is er sprake van een open-einde-regeling. Doordat de huidige financiële ondersteuning van rijk voor het sociaal domein onvoldoende en niet toereikend is, krijgen veel gemeenten de begroting voor 2020 financieel niet meer sluitend. Dit betekent weer dat men op zoek moet naar andere mogelijkheden om de zorg aan inwoners te kunnen bieden. Wat weer ten koste gaat van de gemeentelijke lasten, het voorzieningenniveau of de reserves.

Wethouder Mieke Booij: "Door ondertekening van de petitie steunt de gemeente de strijd om meer geld voor jeugdzorg vanuit het rijk, en de open brief van de VNG en de brief van de 276 wethouders van de coalitiepartijen. Er moet boter bij vis. Haarlemmermeer wil de zorg en dienstverlening aan haar inwoners borgen."

De verwachting is dat Haarlemmermeer ook tekort heeft op jeugdzorg. Exacte aantallen volgen via de Voorjaarsrapportage.