• De grens tussen Haarlem en Haarlemmermeer, die Spaarndam in tweeën deelt.

    Henk van Ommeren

Onrust rond Dorpsraad Spaarndam: Aangekondigde verkiezing onverwachts afgelast

SPAARNDAM Door de heftige discussies over het samenvoegen van Spaarndam-Oost en -West bij de fusie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Haarlemmermeer is er veel onvrede ontstaan over het functioneren van de Dorpsraad Spaarndam. Naast de oprichting van een tweede dorpsvereniging, Spaarndam=1, zouden er nu volgens de statuten ook nog verkiezingen worden gehouden voor de Dorpsraad. Deze blijken nu onverwachts niet door te gaan.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg en de Dorpsvereniging Haarlemmerliede, kent de Dorpsraad Spaarndam geen leden. Deze heeft een stichtingsvorm, waarbij statutair is vastgelegd dat bij verkiezingen alle bewoners van 18 jaar en ouder uit Spaarndam-Oost en Spaarndam-West stemgerechtigd zijn. Verkiezingen zijn alleen noodzakelijk als er meer kandidaten dan vacatures in de raad zijn. In praktijk bleek dit afgelopen jaren niet het geval, waardoor door het bestuur voorgedragen kandidaten al sinds 1992 automatisch werden benoemd.

In november zouden er dorpsraadverkiezingen plaatsvinden. Voorzitter Jolijt de Jong en bestuurslid Rik Stapel moesten statutair aftreden. Alleen de laatste stelde zich herkiesbaar. Het bestuur besloot slechts één vacature open te stellen, zodat het aantal bestuursleden teruggebracht werd naar vijf. Naast de voordracht van een bestuurskandidaat stelden twee externe bewoners, Monique Sparla en Jacques Hendriks zich kandidaat. Het gevolg is dat er daadwerkelijk verkiezingen moeten plaatsvinden. Omdat alle bewoners uit de beide dorpsdelen aan de verkiezingen deel mogen nemen, moesten de uitnodigingen voor de verkiezing via de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer worden geregeld.  Dit had tot gevolg dat de verkiezing van november uitgesteld moest worden tot 30 januari 2020.

In de tussenliggende periode probeerden de twee externe kandidaten informatie over de Dorpsraad te verzamelen. Dit leverde dusdanige problemen op, dat Monique Sparla op 21 januari 2020 besloot zich terug te trekken, omdat de verkiezingen volgens haar unfair en verre van representatief zijn geworden. Hierdoor bleef er naast de bestuurskandidaat nog slechts één tegenkandidaat over, die wilde proberen in de Dorpsraad te komen. Op social media was deze nogal actief met verwoorden van datgene, waarvoor hij zitting in de Dorpsraad wilde nemen.

Afgelopen zaterdag werd er door de Dorpsraad plotseling een flyer in Spaarndam rondgebracht. Hierin kondigde de secretaris aan zijn functie per onmiddellijk neer te leggen. Bestuurskandidaat Rik Stapel gaf aan zich niet langer verkiesbaar te stellen. Dit vanwege de in hun ogen onterecht en negatieve kritiek van de beide externe bestuurskandidaten. Omdat er nu nog één kandidaat voor één vacature overblijft, is een verkiezing dus niet meer nodig. In de jaarvergadering van vrijdag 31 januari zal Jacques Hendriks dan ook toetreden tot het bestuur. Een tweede vacature openstellen (het bestuur moet uit minimaal vijf leden bestaan) voor aanvang van deze vergadering is op een dergelijke korte termijn statutair niet mogelijk. Hoe het bestuur dit gaat oplossen zal mogelijk 31 januari duidelijker worden.

Henk van Ommeren