• Bert Mens: 'Het centrum van het dorp moet straks met winkels en scholen rond de rotonde van de Lisserweg en de IJweg komen.

    Frans Tol

Dorpsraadvoorzitter Bert Mens wil vooral gezelligheid

LISSERBROEK 'Welkom in deze huiskamer van het sociaal cultureel-centrum van Lisserbroek.' Dorpsraadvoorzitter Bert Mens benadrukt daarmee direct de waarde die hij hecht aan dorpshuis De Meerkoet als belangrijk middelpunt voor de dorpsgemeenschap.

Frans Tol


Omdat er net enkele activiteiten hebben plaatsgevonden worden de voeren gedweild door schoonmakers: 'Dat het hier zo goed loopt met allerlei activiteiten kan alleen door de inzet van vrijwilligers en dat moet ook zo blijven als Lisserbroek straks 11.000 inwoners heeft tegen 3.700 inwoners nu.'

VERDRIEDUBBELING 'De discussie over de verdriedubbeling van Lisserbroek loopt al meer dan vier jaar. Daarom hoor je vaak de vraag of het niet wat sneller kan. Maar dat gaat volgens mij nog wel enkele jaren duren.' Mens vindt dat die lange aanloop een groot voordeel heeft: 'Wij hebben daardoor onze wensen en ideeën kunnen inbrengen. Daar zijn avonden aan voorafgegaan dat wij met dertig man gezellig aan het schetsen zijn geweest om invulling te geven aan die nieuwe wijken. Daar zijn door meedenkers de kiemen gelegd van de toekomstige ontwikkeling.' Zelf is Mens een van de vijf woordvoerders die vanuit de burgerij mee mag praten over de planontwikkeling. 'Uit die avonden waarop serieus is nagedacht over wat het nieuwe dorpshart moet worden, is naar voren gekomen dat het centrum van het dorp straks met winkels en scholen rond de rotonde van de Lisserweg en de IJweg moet komen. Wij hebben nu bij de dorpskern bij het dorpshuis geen kerk, kroeg of winkels. Als er belangstellenden daarvoor zijn moeten die dus in de nabijheid van die rotonde komen. Wij willen dus wel dat het dorpshuis het middelpunt blijft maar op termijn mag dat best een nieuw dorpshuis zijn.'

RUGGENGRAAT Grote wens is ook dat het snelverkeer van de nieuwe wijken in de toekomst om Lisserbroek heen geleid gaat worden: 'Maar binnen het dorp willen wij dat oud en nieuw verbonden wordt door een Groenblauwe ruggengraat. Een verbinding voor alleen voetgangers en fietsers. Er is dus extra oog voor de veiligheid van langzaam verkeer en een verkeersluw dorpshart.' Om het dorp goed te ontsluiten moet er wel gewerkt worden aan verbindingen met de A44 en A4 via de nieuw aan te leggen Poelweg en aan een verdubbeling van de brug in de N207 over de Ringvaart: 'Denk daarbij aan het vele verkeer van en naar De Keukenhof dat de grootste publiekstrekker van de omgeving is. En ja die Poelweg: dat is de aansluiting die Lisse wil vanuit de Poelpolder naar de A44 met een nieuwe brug. Die sluit mooi aan op toekomstig verkeer vanuit de nieuwbouw bij Turfspoor. Maar die Poelbrug over de Ringvaart stuit op weerstand van de mensen die daar wonen. Die wordt best vervelend voor omwonenden en ik begrijp hun ergernis heel goed. Maar die brug is echt noodzakelijk. Daarom moet er wel goed gekeken worden naar de minst slechte plek zodat ook de bedrijfsvoering van de ondernemers in dat gebied gewoon door kan gaan.'

ALLE MENSEN En wie komt er straks wonen in het gebied bij Turfspoor en dat naast de kruising Lisserweg en IJweg. De dorpsraadvoorzitter noemt het 'alle mensen': 'Het dorp zal aan leefbaarheid winnen als er gebouwd gaat worden voor alle leeftijden, dus ook voor jong en oud, voor alle doelgroepen en prijsklassen en dat al die verschillende mensen ook naast elkaar komen wonen. We zoeken wel naar mogelijkheden op extra kansen voor de mensen uit Lisserbroek en naaste omgeving, maar er zal ook gebouwd worden voor forensen, expats en statushouders. We moeten goed op de toekomstige samenstelling blijven letten omdat de mensen die van buiten komen zich niet vanzelf aan Lisserbroek zullen verbinden en niet automatisch uitvoering zullen geven aan die belangrijke dorpssfeer die we toch echt willen behouden. We vinden die samenstelling echt belangrijker dan de bouwstijl.' Mooi is volgens Mens dat er sinds vorig jaar ook contact is met de lokale ondernemers: 'De toekomst van die bedrijvigheid hoort ook bij het nieuwe dorp. Die ondernemers moeten zich kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen. En wonen en werken mag tegenwoordig gelukkig weer bij elkaar horen. Dat is een mooie verworvenheid.'

KAGIA Hij roemt voetbalclub Kagia als de gezelligste en de gekste van heel Haarlemmermeer: 'Kagia heeft een eigen positie in dit dorpsverhaal en moet dus daar in het dorp blijven waar nu de velden zijn. Die moet in het dorpshart blijven en niet uitgeplaatst worden. Maar Kagia hoeft niet zoals het dorp drie keer zo groot te worden. We willen eigenlijk dat er naast Kagia andere sporten komen. Daarom willen we ook een Sportzaal: geen gymzaal of sporthal, maar iets ertussen in dat bij de maat van het dorp past.' Mens wijst op architect Joost Valk: 'Die woont nu wel in Nieuw Vennep, maar komt oorspronkelijk uit Lisserbroek. Die heeft een huizenontwerp waarbij je met een blok woningen kunt schakelen naar behoefte. Dat biedt een mooie kans voor nieuwe woonvormen. We hechten ook aan particuliere initiatieven zoals op het gebied van duurzaam bouwen. Elke stap daarheen juichen wij toe. Naast grote plannen kent Lisserbroek veel kleine plannen om het dorp leefbaarder en het straatbeeld fraaier te maken.' Hij meldt dat er een intentie is om de Dorpsraad en Lisserbroek Samen Meer in elkaar te laten schuiven: 'Door zo'n samenwerking hebben we straks geen dubbele besturen meer nodig.'